Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

covenanted /'kʌvinəntid/  

  • Tính từ
    bị hiệp ước ràng buộc, bị giao kèo ràng buộc; có ký giao kèo