Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unstated /' n'steitid/  

  • Tính từ
    không phát biểu, không nói rõ
    không định (ngày, giờ)