Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unvoiced /,ʌn'vɔist/  

  • Tính từ
    không nói ra, không bày tỏ ra
    unvoiced fears
    những nỗi sợ không nói ra