Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ngụ ý, bao hàm, ám chỉ; mặc nhiên