Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Anh, khẩu ngữ)
    như advertisement

    * Các từ tương tự:
    advertence, advertency, advertent, advertise, advertisement, advertiser, advertising, Advertising-sale ratio, advertize