Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đòi hỏi, cần phải có
  công việc này đòi hỏi một lô công việc cực nhọc
  việc đó đòi hỏi ngày mai phải bắt đầu từ sáng sớm
  (luật học) cho thừa kế theo thứ tự (không cho bán)
  Danh từ
  (luật học)
  sự cho thừa kế theo thứ tự
  tài sản thừa kế theo thứ tự

  * Các từ tương tự:
  entailment