Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

betoken /bi'təʊkən/  

  • Động từ
    là dấu hiệu của, báo hiệu
    thời tiết êm dịu hơn báo hiệu mùa xuân đang đến