Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncommunicative   

  • Tính từ
    không cởi mở; ít nói; trầm lặng