Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    mảnh ức; mảnh bụng (công trùng)