Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bánh lái cuối tàu

    * Các từ tương tự:
    stern-wheeler