Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều sterna, sternums
    (giải phẫu) xương ức

    * Các từ tương tự:
    sternal