Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crabbed /'kræbid (cũng có khi /'kræbd/)/  

  • nhỏ khó đọc (chữ viết)
    như crabby
    xem crabby

    * Các từ tương tự:
    crabbedly, crabbedness