Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cau mày
  có gì thế? sao anh lại cau mày
  chị ta đọc suốt bức thư, cau mày vì nội dung của thư
  frown on (upon) something
  không tán thành việc gì
  cha mẹ tôi luôn luôn không tán thành tôi đi chơi về khuya
  Danh từ
  sự cau mày; vẻ mặt cau mày
  tôi nhận thấy trên mặt ông ta thoáng có nét cau mày vì không tán thành

  * Các từ tương tự:
  frowningly