Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  + at
  trừng mắt nhìn
  nó ngồi trừng mắt nhìn đối thủ
  bầu trời trông vẻ đe dọa (với nhiều đám mây đen)

  * Các từ tương tự:
  gloweringly