Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gloweringly /'glaʊəriηli/  

  • Phó từ
    [một cách] trừng trừng; với vẻ đe dọa