Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disapprovingly /,disə'pru:viηli/  

  • Phó từ
    [một cách] không tán thành