Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    look askance [at somebody (something)]
    lườm nguýt
    look askance at the price
    lườm nguýt giá cả