Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) đầu khắc (ghi đĩa)