Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số nhiều) mảnh cắt ra
  móng tay cắt ra
  hedge clipping
  bờ rào xén ra
  (từ Mỹ) như cutting

  * Các từ tương tự:
  clipping circuit