Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    như inward
    xem inward