Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ở trong, bên trong, nội tâm
  inward thoughts
  những ý nghĩ nội tâm
  bản chất bên trong của ai
  xoay về phía trong
  an inward curve
  một đường cong về phía trong
  Phó từ
  (cách viết khác inwards)
  về phía trong
  trong nội tâm

  * Các từ tương tự:
  inwardly, inwardness, inwards