Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • xì hơi, xẹp (nghĩa bóng)
    sau một khởi đầu đầy hứa hẹn, kế hoạch đã sớm xì hơi