Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hashish /hæʃi:ʃ/  

  • Danh từ
    cần sa, hasit