Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều lices) rận, chấy
  (số nhiều louses) (lóng) người không ra gì
  Động từ
  louse something up (khẩu ngữ)
  làm mỏng
  lần này anh đã thật sự làm hỏng việc

  * Các từ tương tự:
  lousewort