Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

deracinate /di'ræsineit/  

  • Ngoại động từ
    nhổ rễ, làm bật rễ
    (nghĩa bóng) trừ tiệt