Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abolishment /ə'bɔliʃmənt/  

  • Danh từ
    sự thủ tiêu, sự bãi bỏ, sự huỷ bỏ