Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nhổ (một cây) cả rễ
  nhổ (cả gia đình...) đi nơi khác
  bà ta nhổ khỏi trang trại và chuyển về Luân Đôn

  * Các từ tương tự:
  uprootedness, uprooter