Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đày đi, trục xuất
  nó bị đày [biệt xứ] chung thân
  xua đuổi
  banish all cares
  xua đuổi hết những nỗi lo âu

  * Các từ tương tự:
  banisher, banishment