Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  buộc thi hành
  chính phủ làm ra luật, cảnh sát thì buộc thi hành
  buộc, bắt buộc
  kỷ luật bắt buộc
  củng cố
  anh ta có số liệu thống kê nào củng cố cho lý lẽ của anh không?

  * Các từ tương tự:
  enforceability, enforceable, enforcedly, enforcement, enforcer