Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enforceable /in'fɔ:səbl/  

  • Tính từ
    có thể buộc thi hành
    such a strict law is not easily enforceable
    một đạo luật nghiêm ngặt như thế không dễ gì buộc người ta thi hành