Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enforcedly /in'fɔ:sidli/  

  • phó từ
    bằng sự thúc ép, bằng cách ép buộc; do thúc ép, do ép buộc