Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prosecute /'prɒsikju:t/  

 • Động từ
  truy tố
  nó bị truy tố về tôi vượt quá tốc độ giới hạn
  tiếp tục; theo đuổi
  prosecute one's studiies
  tiếp tục việc học tập
  prosecute a war
  theo đuổi chiến tranh