Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  buộc tội, táo cáo, thưa kiện (ai)
  anh ta bị buộc tội ăn trộm
  arraign somebody on a charge of murder
  tố cáo ai về tội giết người

  * Các từ tương tự:
  arraigner, arraignment