Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arraignment /ə'reinmənt/  

  • Danh từ
    sự buộc tội, sự tố cáo; sự thưa kiện