Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    truy tố, buộc tội
    anh ta bị buộc tội giết người

    * Các từ tương tự:
    indictable, indictee, indicter, indictment, indictor