Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indictable /in'ditəbl/  

  • Tính từ
    có thể bị truy tố, có thể bị buộc tội
    indictable offences
    những tội có thể bị truy tố