Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subpoena /sə'pi:nə/  

  • Danh từ
    giấy gọi ra hầu tòa
    Động từ
    gọi ra hầu tòa