Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

indictment /in'daitmənt/  

 • Danh từ
  indictment against somebody
  bản cáo trạng
  bring in an indictment against somebody
  đưa bản cáo trạng buộc tội ai
  indictment of somebody (something)
  lý do để lên án
  the rise in deliquency is an indictment of our society and its values
  sự gia tăng phạm pháp là một lý do để lên án xã hội của chúng ta và các giá trị của nó
  sự buộc tội; sự bị buộc tội