Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ)
  như railway
  Động từ
  railroad somebody into [doing] something
  (khẩu ngữ)
  ép ai làm gì
  không thể ép tôi mua một chiếc xe mà tôi không cần!
  railroad something through
  dùng sức ép bắt thông qua nhanh
  railroad a bill through Congress
  dùng sức ép bắt Quốc hội thông qua một dự luật

  * Các từ tương tự:
  railroader, railroading