Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dragoon /drə'gu:n/  

  • Danh từ
    kỵ binh
    Động từ
    dragoon somebody into doing something
    bức hiếp ai phải làm gì