Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bullyrag /'bæliræg/  

  • Động từ
    (từ lóng) chơi xỏ; đùa xỏ (ai), chơi khăm (ai)