Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (luật)
    giấy từ bỏ (một quyền lợi…)
    please sign this waiver
    làm ơn ký vào giấy từ bỏ này