Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

renunciation /rinʌnsi'ei∫n/  

  • Danh từ
    (cũng renouncement) sự từ bỏ, sự bỏ
    sự hy sinh, sự quên mình (vì người khác)