Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chim nhử mồi
  người nhử mồi, con vật nhử mồi;
  (nghĩ bóng) mồi, bả
  Động từ
  nhử, làm cho sa bẫy
  nó bị một bức thư giả nhử mà sa vào vùng địch

  * Các từ tương tự:
  decoy-bird, decoy-duck, decoy-ship, decoyer