Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jerry-build /'dʒeribild/  

  • Động từ
    xây dựng cẩu thả (nhà cửa)

    * Các từ tương tự:
    jerry-builder, jerry-building