Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disgorge /dis'gɔ:dʒ/  

 • Động từ
  (khẩu ngữ, đùa) nhả ra
  you owe me £5, come on, disgorge!
  cậu nợ tớ 5 bảng, nhả ra mà trả đi chứ!
  disgorge something [from something]
  nôn ra; khạc ra
  she was trying hard to disgorge a fish bone
  chị ta cố khạc cái xương cá ra
  disgorge(itself) into something
  đổ ra (nói về sông ngòi)
  sông Mississippi đổ ra vịnh Mexico
  disgorge from something(into something)
  đổ ra, xô ra, tuôn ra
  đám đông đổ từ nhà hát ra đường phố tối mịt