Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (heaved, hoặc đặc biệt trong hàng hải hove)
  nhấc lên, nâng lên (vật nặng)
  kéo, kéo lên
  heave [upanchor
  kéo neo lên, nhổ neo
  ném, quăng
  heave a brick through a window
  ném hòn gạch qua cửa sổ
  thốt ra, bật ra
  heave a sigh
  thốt ra một tiếng thở dài
  nhấp nhô, phập phồng (sóng, lồng ngực…)
  [+ up] bị ốm nặng; nôn mửa
  heave in sigh
  hiện ra
  một con tàu hiện ra
  heave [something] to
  [làm] dừng lại
  chúng tôi dừng tàu lại
  heave ho!
  (hàng hải)
  hò dô ta!
  Danh từ
  sự nhấc lên, sự nâng lên
  sự kéo, sự kéo lên
  sự ném, sự quăng
  sự thốt ra
  sự nhấp nhô, sự phập phồng
  steady heave of the waves
  sóng nhấp nhô đều đặn

  * Các từ tương tự:
  heaven, heaven-sent, heavenliness, heavenly, heavenly-minded, heavenward, heavenwards, heaver