Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

open-mouthed /,əʊpən'maʊð/  

  • Tính từ
    há hốc mồm vì kinh ngạc