Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (vị ngữ)
    há hốc mồm ra
    mồm há hốc ra vì kinh ngạc