Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wide-eyed /,waid'aid/  

  • Tính từ
    tròn xoe mắt (vì ngạc nhiên)
    ngây ngô, chất phác
    wide-eyed innocence
    sự ngây thơ chất phác